Opleidingen > Rijbewijzen > Rijbewijs D > Wat is vakbekwaamheid >
Wat is vakbekwaamheid
De Europese richtlijn 2003/59 heeft een kader gecreëerd waarbinnen elke bestuurder met een rijbewijs van de groep C goederenvervoer (categorieën C en C+E en subcategorieën C1 en C1+E) en van de groep D personenvervoer (categorieën D en D+E en subcategorieën D1 en D1+E) de vakbekwaamheid moet behalen en een nascholing volgen.
Deze nieuwe reglementering, die geldt in alle lidstaten van de Europese Unie, werd in Belgisch recht omgezet via het koninklijk besluit van 4 mei 2007.
Het mag niet verward worden met de vakbekwaamheid die de toegang tot het beroep regelt als transportfirma.

Concreet betekent dit dat elke buschauffeur vanaf 10 september 2008 slechts tot het beroep zal kunnen toetreden indien hij de vakbekwaamheid bezit. Hetzelfde is van toepassing voor de professionele vrachtwagenbestuurders vanaf 10 september 2009.

De vakbekwaamheid creëert een zeker kwaliteitsniveau binnen het beroep, niet enkel via een examen voor de toegang tot het beroep (de basiskwalificatie), doch tevens via een systeem van continue opleiding tijdens de uitoefening van het beroep (de nascholing).

NIEUWE RIJBEWIJZEN:
De nieuwe kandidaat-chauffeur zal dus moeten slagen voor een examen basiskwalificatie, naast de gebruikelijke examens voor het behalen van het rijbewijs. Bestuurders die reeds in het vak zitten, zijn vrijgesteld van dit "toegangsexamen". De examens basiskwalificatie bestaan uit 3 theorie- en 3 praktijkexamens, die kunnen worden gecombineerd met de examens voor het behalen van het rijbewijs.

NASCHOLING VAKBEKWAAMHEID:
De nascholing houdt in dat lessen moeten worden gevolgd in een erkend opleidingscentrum.
U kan bij ons ook terecht voor het volgen van de verplichte nascholingen vakbekwaamheid.
Voor de verschillende mogelijkheden kan U terecht op onze website onder de rubriek nascholing vakbekwaamheid.

Aan de bestuurder die een nascholingsmodule van ten minste zeven uur heeft gevolgd, worden zeven kredietpunten toegekend. Van zodra de bestuurder minstens 35 punten heeft behaald in de voorgaande vijf jaar, kan hij zijn vakbekwaamheid verlengen met vijf jaar.
Hij ontvangt per module van minstens zeven uur nascholing een getuigschrift ten bewijze van het feit dat hij de lessen gevolgd heeft. Van zodra de bestuurder minstens 35 punten heeft behaald in de voorgaande vijf jaar, kan hij zijn vakbekwaamheid verlengen met vijf jaar. Om de vakbekwaamheid aan te tonen wordt een communautaire code "95" op het rijbewijs geplaatst.

VOOR WIE?
In principe is de vakbekwaamheid van toepassing op alle professionele bestuurders van voertuigen bestemd voor goederen- of personenvervoer.

WIE HEEFT ER VRIJSTELLING?
De vereiste van vakbekwaamheid is niet van toepassing op bestuurders:
van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van
1. ten hoogste 45 km per uur.
2. van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de
brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde.
3. van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud en
nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht.
4. van voertuigen die gebruikt worden bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties.
5. van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden.
6. van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of
machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste
activiteit van de bestuurder is.


Over welke materie handelt Vakbekwaamheid?
Economisch rijden (eco-driving)
Rij- en rusttijden
digitale tachograaf
fatigue
invullen aanrijdingsformulier
Defensief rijden
Rationeel en verkeersveilig rijden
Laad- en lostechnieken, vastzetten lading
Kennis veiligheidsvoorzieningen en techniek
Conflictbeheersing
Techniek krachtoverbrenging, koppelkrommen, .

FAQ?
Ik heb mijn rijbewijs C en/of D behaald voor respectievelijk 10 september 2008 (voor rijbewijs D) en 10 september 2009 (voor rijbewijs C). Moet ik examens afleggen voor het behalen van de vakbekwaamheid?
Neen, wie zijn rijbewijs D behaalde vóór 10 september 2008 heeft verworven rechten wat betekent dat zij vrijgesteld zijn van de examens basiskwalificatie. Zij dienen echter wél 35u nascholing gevolgd te hebben ten laatste op 9 september 2015 om hun de geldigheid van hun rijbewijs van de groep D met 5 jaar te verlengen. Wie zijn rijbewijs C behaalt vóór 10 september 2009 heeft verworven rechten wat betekent dat zij vrijgesteld zijn van de examens basiskwalificatie. Zij dienen echter wél 35u nascholing gevolgd te hebben ten laatste op 9 september 2016 om hun de geldigheid van hun rijbewijs van de groep C met 5 jaar te verlengen.

Ik heb reeds voor 10 september mijn examen theorie verkeersreglementering behaalt. Krijg ik een vrijstelling?Kandidaten die geslaagd zijn voor het theorie examen categorie C-C1 vóór 10/09/2009 : deze kandidaten zijn vrijgesteld voor dit gedeelte gedurende 3 jaar (50 vragen examenstof bijlage 4 KB 23 maart 1998

Ik leg een gecombineerd examen af voor de categorie C. Ik verkrijg dus een getuigschrift van de basiskwalificatie voor de groep C. Als ik in 2012 het rijbewijsexamen afleg voor de categorie CE: moet ik dan ook een gecombineerd examen afleggen om het getuigschrift voor de categorie CE te hebben?
Neen, het getuigschrift basiskwalificatie C is geldig voor de volledige groep C (C, CE, C1, C1E) en het getuigschrift basiskwalificatie D is geldig voor de volledige groep D (D, DE, D1, D1E)

Hoe kan nagekeken worden of de bestuurder in het bezit is van de vakbekwaamheid?
Bij afgifte van het rijbewijs wordt naast de respectievelijke categorieën de communautaire code 95 geplaatst, gevolgd door de vervaldatum van het bewijs van vakbekwaamheid. Hierdoor kan elke controlerende overheid in het binnen- en buitenland nagaan of de chauffeur in orde is met de vakbekwaamheid

Ik huur een vrachtwagen van 12 ton MTM en doe daarmee mijn verhuis. Ik heb hiervoor een rijbewijs C nodig. Heb ik ook vakbekwaamheid nodig?
Neen, op dat ogenblik gebruik je deze vrachtwagen voor niet-commercieel vervoer van goederen voor privédoeleinden.

Moet ik als houder van een rijbewijs C en D om de vijf jaar 70 uur nascholing volgen of volstaat 35u?
Het volstaat om slechts 35 uur nascholing volgt over een periode van 5 jaar. Je kan deze naschoolse vorming naar eigen keuze volgen binnen modules gericht op personenvervoer, goederenvervoer of beide.

Bestaat de nascholing uitsluitend uit theorieopleiding, praktijkopleiding of een mix ervan?
De nascholing moet handelen over de onderwerpen die opgesomd zijn in het KB. Er is in het KB niet bepaald dat de nascholing een theorie- en/of praktijkopleiding moet bevatten. Een mix van theorie en praktijk is de beste formule voor een goede opleiding. De kostprijs van de opleiding zal in grote mate afhangen van de verhouding theorie (klassikale opleiding) en de praktijk (individuele opleiding).

Moet ik voor de nascholing ook examens afleggen?
Bij nascholing is het volgen van de opleiding verplicht maar er zijn geen examens aan gekoppeld

Hoe kan nagegaan worden hoeveel uren opleiding een chauffeur reeds gevolgd heeft, bv. bij ontslag en aanwerving door een nieuwe werkgever.
Het opleidingscentrum reikt steeds aan de deelnemer aan attest uit van de gevolgde uren. Deze gevolgde uren (= kredietpunten) worden ook door het opleidingscentrum gemeld aan een centrale databank bij de FOD Mobiliteit. Wanneer de chauffeur zich aanmeldt bij het gemeentebestuur voor de registratie van de 'code 95' zal de ambtenaar deze centrale databank consulteren.

Ik bezit nu een rijbewijs C (behaald voor 10/09/09). Om in orde te zijn met de nascholing moet ik uiterlijk op 09/09/2016 35 kredietpunten (35u opleiding) aantonen om mijn vakbekwaamheid te verlengen voor 5 jaar. Wat gebeurt er als ik dit niet doe?
Vanaf 10/09/2016 mag je enkel nog privévervoer verrichten. Vanaf het ogenblik dat je 35 kredietpunten kan voorleggen laat je het rijbewijs verlengen en is je vakbekwaamheid opnieuw in orde voor de volgende 5 jaar.

Waar en vanaf wanneer kan ik de communautaire code 95 op mijn rijbewijs laten registreren?
Dit gebeurt op het gemeentehuis voor de groep D vanaf 10/09/08, voor de groep C vanaf 10/09/09.

In mijn bedrijf worden reeds interne opleidingen gegeven. Komen deze ook in aanmerking voor de nascholing?
Neen, enkel de modules gegeven door de erkende opleidingscentra komen in aanmerking.

Kan ik wachten tot de uiterste vrijstellingsdatum (09/09/2016 voor de groep C en 09/09/2015 voor de groep D) om de 35u nascholing te volgen?
Ja, maar dit wordt ten stelligste afgeraden. Als u wacht tot het laatste jaar laat u de terugbetalingmogelijkheden (KMO-portefeuille, sociaal fonds, .) van de voorbije jaren onbenut, komen al uw opleidingskosten ten laste van 1 jaar, heeft u een rendementsverlies van 1 week (35 uur) inactiviteit. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de opleidingscapaciteit in de opleidingscentra te klein is in functie van de vraag.


Wie oefent controle uit of ik in orde ben met de vakbekwaamheid?
De controle gebeurt langs de weg door de bevoegde overheden. Tijdens de controle wordt er nagegaan of de bestuurder al dan niet vrijgesteld is van de verplichting tot het beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid.
Merksemse Rijschool - Erkenningsnummer M.O.W.: 2547 - Tel.: +32 3 645 66 55 - Fax: +32 3 645 49 69 -
Algemene voorwaarden - Privacybeleid - Sitemap - BTW: BE 0870.126.127
Webdesign by IDcreation 2010