Erkend door de Federale overheid onder het nummer 2547 en OCF-051
+32 3 645 66 55
Volg ons via Facebook Facebook
Voorwaarden >
Voorwaarden
Geachte klant,

Wij danken U voor het vertrouwen in onze dienstverlening.
Om het voor beide partijen eenvoudiger te maken is er door ons een overzicht opgesteld van onze algemene voorwaarden. Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

WAT PRAKTISCHE LESSEN EN EXAMENS BETREFT :
 • Identiteitskaart met “chip”, ook het getuigschrift van theorie- en/of praktijkonderricht, alsmede het voorlopig rijbewijs afgestempeld door de rijschool (indien nodig) of rijbewijs (indien nodig) en retributiegeld zijn onontbeerlijk om aan de examens te kunnen deelnemen.
 • Een elektronische identiteitsdocument zonder of defecte “chip” laat niet toe examen af te leggen.
 • Voor de examens theorie van de categorie C of D moet het rijbewijs B en voor de praktijkexamens voor de categorie C , CE , D en DE tevens een geldig bewijs van geneeskundige schifting worden voorgelegd van groep 2.
 • Een voorlopig rijbewijs met losgekomen of gekleefde luiken is niet toegelaten tijdens het examen.
 • Voor de categorie A dient de kandidaat tevens te beschikken over een integraal helm, handschoenen , stevige kledij die armen en benen bedekken en bottinnen die de enkels beschermen. Indien één van deze elementen ontbreekt mag de lesgever de les weigeren en zal U het bedrag van de les moeten betalen. Dit geldt ook voor het praktisch examen waar U een retributie van 25 Euro + de examenbegeleiding van de rijschool dient te betalen.
  Als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen de verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. De helft van de gevolgde rijlessen voor categorie A moet plaatsvinden op de openbare weg.


WAT BETALINGEN, PRIJZEN EN RETRIBUTIES BETREFT :
 • Alle lessen zowel als de examenbegeleidingen dienen vooraf op het secretariaat van de rijschool vereffend te worden. Examens praktijk worden slechts afgesproken na betaling van de examenbegeleiding. Niet naleving van deze maatregel brengt automatisch en zonder dat aanmaning noodzakelijk is de aanrekening mede van een nalatigheidintrest van 12% per jaar per ondeelbare schijf van één maand en van een schadevergoeding Conventioneel vastgesteld op 10% met een minimum van 40 Euro. Openstaande schulden aan de Merksemse Rijschool komen niet te vervallen en kunnen ten alle tijden opgevorderd worden.
 • Bedrijven die nog niet in ons klantenbestand zijn opgenomen en waar tussen de partijen nog geen overeenkomst is opgemaakt voor betaling "na ontvangst van de factuur "dienen bij de inschrijving het totaal te betalen d.m.v. contanten, bancontact, of overschrijving. Iedere inschrijving via een bedrijf dient vergezeld te worden met een bestelbon van de onderneming met de vermelding van de gegevens van de kandidaat en de vermelding dat de onderneming de kosten van de opleiding zal betalen. Bij inschrijving via onze website wordt het inschrijvingsformulier als bestelbon aanvaard.
 • De prijzen vermeld in onze brochures, website en uitgehangen in onze kantoren en theorielokalen blijven geldig tot 1 maand na de inschrijvingsdatum van de kandidaat. Na deze termijn behoudt de Merksemse Rijschool het recht deze prijzen te wijzigen.
 • Geen enkele andere prestatie dan die vermeld op onze website of algemenen voorwaarden, mag worden aangerekend.
 • Bij elke opleiding wordt er steeds 30 euro inschrijvingskosten aangerekend, ook voor éénzelfde categorie.


WIJZIGINGEN IN PLANNING:
Bij annulaties, afwezigheden en ziekte:

Afzeggen of wijzigen van gemaakte afspraken kan enkel tijdens de bureeluren en op voorlegging van het afsprakenoverzicht.

 • Tot drie volle werkdagen voor de les en/of examen = geen kosten
 • Minder dan 3 werkdagen = 30€ per afwezig lesuur en voor het examen de voorziene tijdsduur a rato van 30€/uur.
 • Bij het afgeven van doktersbriefjes wordt er nog steeds 30€ per lesuur en/of examenbegeleiding gevraagd (+ de verschuldigde retributie aan het examencentrum)
 • OPGELET: voor praktische examens vakbekwaamheid dient er 10 werkdagen op voorhand geannuleerd te worden anders is de volle retributie verschuldigd.

OPGELET :
zaterdag, zondag en feestdagen worden niet als werkdag beschouwd.
De rijschool heeft ten alle tijde het recht om de lessen te verplaatsen.

Iedere kandidaat wordt verzocht na de opleiding een enquête formulier in te vullen en aan het betreffende kantoor te bezorgen.
Dit om onze kwaliteit en service nog te verbeteren waar nodig.

KLACHTEN :
Wij vragen Uw klachten steeds schriftelijk te melden via :
e-mail : baas@merksemserijschool.be
tel : 03.645.66.55
fax : 03.645.49.69 tav de directie
post : Bredabaan 232, 2170 Merksem

PROCEDURE BIJ ONGEVALLEN :
Er wordt steeds een ongevallenformulier ingevuld. Vraag Uw kopij.
Na de les moet U ook in het bureel melding maken van de aanrijding.
Enkel de lichamelijke schade wordt vergoed.
U dient al Uw medische kosten eerst in te dienen bij Uw zorgkas.
Het resterende bedrag, van de lichamelijke schade, wordt door de verzekering terugbetaald.
Merksemse Rijschool - Tel.: +32 3 645 66 55 - Fax: +32 3 645 49 69 - - BTW: BE 0870.126.127
Webdesign by IDcreation 2010