Erkend door de Federale overheid onder het nummer 2547 en OCF-051
+32 3 645 66 55
Volg ons via Facebook Facebook
Auto
NIEUWE OPLEIDING START EIND SEPTEMBER 2017.
INFOMOMENT OP 5 EN 9 SEPTEMBER

VOOR MEER INFO: merksemnoord@merksemserijschool.be


Waarom een opleidingscursus?

Om te mogen lesgeven aan een door de Staat erkende rijschool, moet als de lesgever praktijk houder zijn van bepaalde brevetten van beroepsbekwaamheid, die maar kunnen behaald worden na geslaagd te zijn voor een reeks examens, ingericht door het de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (Ministerie).

Op vraag van erkende rijscholen uit Vlaanderen richtten wij een opleidingscursus in om de kandidaat-lesgevers op deze examens voor te bereiden. De docenten hebben een jarenlange ervaring in de rijschoolsector en staan garant voor een échte beroepsopleiding.

In deze cursus wordt niet enkel de eigenlijke 'stof' behandeld, er wordt ook geleerd hoe les te geven. De deontologie van de rijschoollesgever wordt er in behandeld, de houding tegenover de leerling, de relatie tegenover examinator en examencentrum, kortom een echte en volledige beroepsopleiding.
Wij zijn een instelling die erkend is door FOD Mobiliteit en Vervoer .Hierdoor dient een cursist 75 % minder stage te lopen dan een cursist die bij een andere instelling les volgt (slechts 75 uur stage in plaats van 300 uur stage). Bovendien zijn wij een erkend opleidingsverstrekker waardoor je gebruik kan maken van opleidingscheques en aanspraak kan maken op educatief verlof.

Toegang tot het beroep (Voorwaarden)

leeftijd bij indiensttreding: minimum vier jaar houder zijn van een geldig rijbewijs van de categorie van voertuig waarmee onderricht gegeven wordt .

van goed gedrag en zeden zijn (getuigschrift model 2)
geen veroordelingen opgelopen hebben

houder zijn van een attest van rijgeschiktheid (medische schifting)

niet verenigbaar met de functie van tolk bij het theorie-examen en met de functie in een technische controle van motorvoertuigen.

in voorkomend geval (ambtenaren, politiediensten, ..): toelating van de hiërarchische overste om les te geven in een erkende rijschool.

Lesprogramma voor brevet II

Module 1: Verkeersreglementering : 80 lesuren
Module 2: Automechaniek: 32 lesuren
Module 3: Methodieken: 36 lesuren

Deze 3 modules dienen gevolgd te worden om aanspraak te maken op de vermindering van de stage van 300 uur naar 75 uur.

Stage
Na welslagen voor het schriftelijk en mondeling examen ontvangt de kandidaat een stagetoelating van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer waarmee een stage kan aangevat worden bij een erkende rijschool naar keuze.
Na het volbrengen van deze stage bekomt de kandidaat een stageattest waarna de modelles afgelegd wordt. Het stageattest verliest zijn waarde na twee jaar, te rekenen vanaf het slagen voor het schriftelijk en mondeling examen of na drie mislukkingen voor de modelles.
Merksemse Rijschool - Tel.: +32 3 645 66 55 - Fax: +32 3 645 49 69 - - BTW: BE 0870.126.127
Webdesign by IDcreation 2010